Không khí trong nhà. Phần 6: Xác định hợp chất hữu cơ bay hơi trong không khí trong nhà và trong buồng thử bằng cách lấy mẫu chủ động trên chất hấp thụ Tenax TA® , giải hấp nhiệt và sắc ký khí sử dụng MS hoặc MS – FID
English Title: Indoor air. Part 6: Determination of volatile organic compounds in indoor and test chamber air by active sampling on Tenax TA sorbent, thermal desorption and gas chromatography using MS or MS-FID
Năm phát hành: 4282/QĐ– BKHCN, 2016
Tiêu chuẩn: TCVN 10736-6:2016
Hướng dẫn đo dầu mỏ. Phương pháp đo thủ công
English Title: Guidelines for petroleum measurement. Proving systems. Manual gauging
Năm phát hành: 2015-12-31, 4050/QĐ-BKHCN
Tiêu chuẩn: TCVN 10960:2015
Công nghệ thông tin. Mã phân định đơn nhất. Phần 8: Nhóm các đơn vị vận tải
English Title: Information technology. Unique identifiers. Part 8: Grouping of transport units
Năm phát hành: 2013-12-31, 4285/QĐ-BKHCN
Tiêu chuẩn: TCVN 8021-8 :2013
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với sàn nâng dùng để nâng người
English Title: National technical regulation on safe work of Elevating Platform for lifting people
Năm phát hành: 2015-12-08 48/2015/TT-BLĐTBXH
Tiêu chuẩn: QCVN 20 : 2015/BLĐTBXH
Hướng dẫn chung về việc sử dụng sản phẩm protein thực vật (vpp) trong thực phẩm
English Title: Genaral guidelines for the utilization of vegetable protein products (vpp) in foods
Năm phát hành: 2016-12-30,4179/QĐ-BKHCN
Tiêu chuẩn: TCVN 11427:2016
Máy cầm tay không dùng năng lượng điện. Yêu cầu an toàn. Phần 1: Máy cầm tay lắp ráp các chi tiết cơ khí kẹp chặt không có ren
English Title: Hand-held non-electric power tools. Safety requirements. Part 1: Assembly power tools for non-threaded mechanical fasteners
Năm phát hành: 2017
Tiêu chuẩn: TCVN 11985-1:2017
Công nghệ thông tin. Các kỹ thuật an toàn. Hướng dẫn về an toàn không gian mạng
English Title: Information technology. Sercurity techniques. Guidelines for cybersecurity
Năm phát hành: 2017
Tiêu chuẩn: TCVN 11780:2017
An toàn hạt nhân. Các vấn đề địa kỹ thuật trong đánh giá địa điểm và nền móng của nhà máy điện hạt nhân
English Title: Nuclear safety. Geotechnical aspects of site evaluation and foundation for nuclear power plants
Năm phát hành: 2013
Tiêu chuẩn: TCVN 9643:2013
Bánh răng côn. Hệ thống độ chính xác theo ISO
English Title: Bevel gears. ISO system of accuracy
Năm phát hành: 2017
Tiêu chuẩn: TCVN 12133:2017
Hệ thống quản lý chất lượng. Các yêu cầu
English Title: Quality management system. Requirements
Năm phát hành: 2015
Tiêu chuẩn: TCVN ISO 9001:2015